Uncategorized

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu jandarma

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI İnsan Hakları Derneği

Yüksek disiplin kurullarının, sahip oldukları ceza verme yetkilerini yetki devri yoluyla devretmeleri mümkün değildir[375]. Yetkisiz makam tarafından verilen bir memuriyetten çıkarma cezasının yüksek disiplin kurulunun icazet veya onay vermesiyle sağlıklı hale gelmesi de mümkün değildir[376]. Bu durum hem disiplin cezası verme yetkisinin münhasır yetki özelliği taşımasının, hem de belirli bir kurula ait olan bir yetkinin bir başka kurula ya da makama devrinin işin niteliğine uygun düşmemesinin bir sonucudur[377]. Maddesinde hangi cezaların hangi makam veya kurul tarafından verileceği düzenlenmiştir. Disiplin amirleri ve kurullarının yetkileri dışında bir ceza vermeleri mümkün değildir. Örneğin, TSK’da çalışan Devlet memuruna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, görev yaptığı kuvvetteki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından verilmesi gerekmektedir. Disiplin kurulu fiilin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiğine karar vermişse, atamaya yetkili amirin bu ceza dışında başka bir ceza vermesi mümkün değildir[370]. Maddesine göre, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını verme yetkisi disiplin amirlerine aittir. Fıkrasında, disiplin amirlerinin, kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tespit edilecek amirler olduğu belirtilmiş; 134. Fıkrasında da; disiplin kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususların Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır[360]. Maddesi uyarınca fesat ve isyan halinde her üst, emir ve komuta işini üzerine almakla görevlidir. Böyle durumlar oluştuğunda emir ve komuta işini devralan üst, amir konumuna geçmektedir.

Yine hiç kimseye, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Bu madde, işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir fiil veya ihmal ile suçlanan bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Sonuç itibarıyla, askeri disiplin cezalarından, meslekten çıkarma cezalarının bazıları (YAŞ Kararları hariç), ve kişi özgürlüğünü sınırlayan cezalar bakımından 6. İç hukukumuz açısından üstün geçici tutuklama yetkisinin yasal dayanakları bulunsa da,  bu durum AİHS’nin 5.maddesinde sayılan sınırlama hallerinden hiç birine uymamaktadır. Ancak disiplinsizlik oluşturan eylem aynı zamanda ceza hukuku bakımından da suç oluşturuyorsa, yetkili mahkeme önüne çıkarılması, kaçmanın önlenmesi maksadıyla üst tarafından 169. Maddeye dayanılarak yapılan geçici tutuklamalar, Sözleşmenin 5/1-C[577] maddesindeki sınırlama sebepleri içerisinde değerlendirilebilir\. İlk bahsini yerleştir, oyunun heyecanına kapıl. paribahis\. Maddesindeki düzenlemenin doğrudan uygulanabilir, emredici bir hüküm olmadığı, yasama organına izin veren bir hüküm olduğu, norm çatışmasının Anayasa- Sözleşme çatışması değil, yasa – sözleşme çatışması olduğu[567], oda hapsi cezası verilip verilemeyeceği ile ilgili olarak  AİHS’nin 5.

  • Ancak suçun işlendiği hususunda tereddüt var ise disiplin amirinin soruşturma yapmasını engelleyen bir yasak da bulunmamaktadır.
  • Konutlarda kullanılan elektriğin fiyatlamasındaki çarpanların yeniden belirlenmesini ve faturalara yansıtılan harcama dışındaki yükün (kayıp kaçak, okuma bedeli, vb.) kaldırılmasını sağlayacağız.
  • Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Şayet iznin geçirilmesi bir özre dayanıyorsa suç oluşmaz. Maddesi, ailesi fertlerinden birisinin ağır hastalığı veya ölümü, kaza, doğum, yangın gibi beklenmeyen felaketleri mazeret (özür) saymışsa da, bunların dışında failin kıtasına zamanında katılmasını engelleyen durumlar da özür sayılabilmektedir[126]. Maddesinde, kısa süreli kaçma suçunun “görevli iken”[123] işlenmiş olması, silah, mühimmat, donatım veya bir askeri taşıma aracının birlikte götürülmüş olması[124] veya mükerrer olarak işlenmiş olması halleri cezayı ağırlaştırıcı bir neden olarak kabul edilmiştir. Failin savunma amaçlı olarak doğru olmayan sözler söylemesi veya savunma yapmaktan kaçınması suç teşkil etmeyen, savunma hakkına ait olan fiillerdir. Gerek yargılama aşamasında gerekse disiplin amirince gerçekleştirilen soruşturma safhasında sorulan sorulara cevap vermek fail için bir askeri hizmet sayılmaz[116]. Askerliğe ait kanunların ve diğer genel düzenleyici işlemlerin (tüzük, yönetmelik, adsız düzenleyici işlemler) düzenlediği bir konu, amirler tarafından emir haline getirilip asta yöneltilmedikçe hizmete ilişkin bir emir haline gelemezler. Ayrıca, her hangi bir kanunun cezalandırdığı bir fiilin yapılmamasına ilişkin uyarmalar, birer hizmet emri değil tavsiye niteliğindedir. Bu uyarmaları dinlemeyen asker kişilere emre itaatsizlikten değil, fiil için kanunun öngördüğü ceza verilebilir[106].

Bu sayede modern hale getirilmiş devlet yurtlarımızın, gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ilk tercihleri haline gelmesini sağlayacağız. Gençlerimizin eğitim için aldıkları mevcut geri ödemeli devlet kredilerinin, gençlerimizin istihdam şartları sağlandıktan 2 yıl sonrasında başlayacak şekilde ve faizsiz olarak gerçek bir devlet desteği haline gelmesini sağlayacağız. İktidarımızla birlikte, bu kredi uygulamasına son vererek aynı tutarda karşılıksız burs destek sistemini tesis edeceğiz. Yeniden Refah İktidarında, ülke yönetiminde geçlerimize daha geniş alanlar açacağız. Başka Gençlik Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevlendirilecek genç bürokrat adaylarımızın, ülkemiz açısından çok büyük öneme haiz stratejik görevlere getirilmeden önce zorunlu “Nizam-ül Mülk Hazırlık Programı” kapsamında belirlenen protokoller çerçevesinde eğitim alması sağlanacaktır. Bu amaçla, Yeniden Refah iktidarında, Yeni Sosyal Medya Yasası’nı basın ifade özgürlüğünü koruyacak şekilde güncelleyeceğiz. Bu Kanunu, özellikle gençlerimizi ifsat eden, onları intihara, uyuşturucuya, eşcinselliğe, şiddete ve çeşitli sapkınlıklara özendiren, dijital medya üzerinden toplumumuzu bağımlı hale getirmeyi amaçlayan türlü sosyal medya platformundan korumak üzere yeniden ele alarak düzenleyeceğiz. Sosyal medyadan etkilenerek; deizm, ateizm, uyuşturucu, cinsiyet karmaşası gibi yanlışlara itilen, intihara, eşcinselliğe, cinsiyet değiştirmeye, alternatif aile arayışlarına giren gençlerimizi bu ifsat projelerinden, Irkçı Emperyalizmin ve Siyonizmin pençesinden kurtaracağız. Bu yeni hukuk sistemi ile ulaşmak istediğimiz bir diğer hedef ise yargılama ve tutukluluk sürelerini azaltmaktır. Milli Görüş olarak, “geciken adaletin adalet olmadığının” bilincine sahibiz. Yeniden Refah iktidarında “Türk hukuku ağır aksak yürüse de gideceği yere mutlaka varır.” anlayışı terk edilecek; “Türk hukuku gideceği yere hemen varır.” anlayışı hâkim kılınacaktır.

Ancak, “Memuriyete Alınma İşlemi” yönünden ise,  meslekten çıkarılan kişinin tekrar devlet memurluğuna atanmayı talep edinceye kadar geçen süre boyunca askıda geçersizlik durumu söz konusu olmaktadır. Memuriyete tekrar atanma isteğinin İdareye ulaştığı andan itibaren memuriyete alınma işlemi, diğer kurucu unsurların da mevcut olması ve İdarenin takdir yetkisi dâhilinde işlemi onaylaması durumunda geçerli bir idari işlemin hukuki sonuçlarını doğurmaya başlayacaktır. Kişinin memuriyete alınma talebini İdareye ulaştırması için bir süre öngörülmemekte olup, bu durumda; kişinin devlet memurluğuna girişle ilgili özel şartlar kapsamında üst yaş sınırı getirilen kurumlara başvurusunda bu süreyi geçirmeyecek şekilde başvurusunu yapması gerekmektedir. Yazımızın konusunu,  devlet memurluğundan çıkarma cezasından daha hafif bir disiplin cezası olan “Meslekten Çıkarma Disiplin Cezası” verilerek kolluk teşkilatlarından çıkarılan kolluk personelinin, başka bir kamu kurumunda bir daha devlet memuru olarak atanıp atanamayacağı hususu oluşturmaktadır. Bu sebeple, Meslekten Çıkarma Disiplin Cezasının hukuki niteliğini ve hukuki sonuçlarını irdelemekte fayda mütalaa edilmektedir. Kumara düşkünlük, içten gelen şiddetli arzu ve dürtülere karşı koyamama neticesinde kumarı tutku derecesine varan alışkanlık haline getirmektir. Bahsi geçen disiplinsizliğin oluşabilmesi için salt kumara düşkün olmak, ayırma cezası verilebilmesi için yeterli değildir. Yukarıda belirtilen düzenlemelere göre ayrıca cezalandırma şartı olarak söz konusu düşkünlüğün, failin görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede olması gerekmektedir. Görevine zarar vermesi ifadesinde belirtilen ise hizmetin önemli ölçüde aksamasıdır. Sosyal yaşantının zarar görmesi, personelin çevresine ve ilişkide bulunduğu insanlara rahatsızlık vermesi, huzur bozucu davranışlarda bulunması demektir. Ancak bu şartların varlığı halinde ilgili mevzuat gereği personel hakkında işlem tesis edilebilir. Yeniden Refah iktidarında, ele alacağımız bir diğer husus İstanbul Sözleşmesinin devamı niteliğinde olan 6284 sayılı kanunun aile bütünlüğünü bozucu maddelerinin ve Medeni Kanundaki uzantılarının ayıklanmasını sağlamak olacaktır.

Disiplin amirleri tarafından verilen göz hapsi ve oda hapsi cezaları askerlik süresinden sayılmaktadır. Başka bir ifadeyle  disiplin cezaları askerlik süresini uzatmaz. Disiplin cezası ile cezalandırılan bir kişinin TSK’dan ayrılması durumunda önceden verilen disiplin cezasının infazı mümkün değildir[250]. Ancak zaruret hali nedeniyle infaz edilemeyen ya da ilgilinin ayrılmadan kısa bir süre önce veya ilişik kesme sırasında işlemiş olduğu disiplin suçları nedeniyle verilen hürriyeti bağlayıcı disiplin cezaları infaz edilir ve ilgilinin terhisi bu cezanın ikmaline kadar geri bırakılır. Yine ceza uygulamasında eşitlik ve adaleti sağlama bakımından, disiplin tecavüzlerinde hangi eyleme kaç gün süreyle hangi disiplin cezasının verileceğini gösteren ayrıntılı bir çizelge de bulunmaktadır. Bu çizelgenin uygulamada genelliği sağlamak bakımından örnek olarak hazırlandığı anılan Yönergede de belirtilmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir